Safe Group Polska
22 299 11 05
+48 602 153 469

Aktualności

Rząd uderza w lichwiarskie odsetki

21.05.2014 Rząd w czwartek przyjął projekt założeń do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Nowe przepisy mają m.in. ukrócić lichwiarskie odsetki pobierane przez firmy pożyczkowe.
Rząd uderza w lichwiarskie odsetki


Projekt zakłada, że wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.), co obecnie oznaczałoby, że wyniosą one nie więcej niż 24 proc. Limit odsetek za opóźnienie będzie obejmował również opłaty związane z windykacją należności. Obecna praktyka pokazuje, że wiele firm uzyskuje znaczne przychody właśnie z takich opłat narzucanych na klientów w toku windykacji, co dodatkowo pogłębia ich problemy finansowe.

Suma kosztów pozaodsetkowych kredytu nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i dodatkowo 30 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym. Przewidziano także, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu. Według MF celem tego rozwiązania jest ochrona konsumentów pożyczających na dłuższe okresy przed ponoszeniem nadmiernych kosztów.

Jednocześnie projekt zawiera regulacje, które mają przeciwdziałać próbom omijania określonych limitów przez firmy pożyczkowe przez tzw. rolowanie pożyczek. Chodzi o sytuacje, w której firma udziela jednemu konsumentowi kilku następujących po sobie pożyczek na bardzo krótki termin (tzw. chwilówki).

Resort finansów wskazał, że nowe przepisy będą też korzystne dla rynku, gdyż zwiększą wiarygodność i zaufania do branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności.

Chodzi o konieczność działania spółki we wskazanej formie prawnej - spółka kapitałowa, oraz obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 200 tys. zł, utworzonego ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Ponadto osoby zasiadające we władzach takiej spółki muszą wykazać się niekaralnością za określone przestępstwa.OPINIE

Nowe przepisy budzą jednak mieszane opinie branży. Jak mówiła niedawno PAP dyrektor departamentu korporacyjnego w Provident Polska Patrycja Rogowska-Tomaszycka zmiany powinny ukrócić możliwość tzw. rolowania długu.

- Ustawa premiuje odpowiedzialne pożyczanie i właściwą ocenę ryzyka kredytowego. Obecnie wiele firm "chwilówkowych" przerzuca tę odpowiedzialność de facto na klienta, a zła decyzja kredytowa staje się dla firmy źródłem dodatkowego przychodu - mówiła. Podkreśliła też, że nowe prawo to krok milowy, jeżeli chodzi o ochronę konsumenta i ukrócenie złych praktyk w tym sektorze - podkreśla.

Mniej pozytywnie oceniła projekt Katarzyna Małolepszy z Kredito24 Polska. - Naszym zdaniem jakiekolwiek limitowanie kosztów pożyczek sztywnymi progami jest nieuzasadnione. Nie można zapominać, że koszty kapitału dla firm pożyczkowych są znacznie wyższe niż w bankach. Dlatego koszty windykacyjne - wysyłania monitów, obsługi wierzytelności, telefonów - muszą być siłą rzeczy też dużo wyższe.

W przeciwnym razie windykacja stanie się nieskuteczna - zwracała uwagę. Podkreśla, że powiązanie kosztów windykacyjnych z sumą kosztów maksymalnych będzie bardzo niekorzystne dla rynku i konsumentów. Według niej może to oznaczać, że firmy pożyczkowe będą z góry obciążać klientów maksymalnymi, możliwymi kosztami na wypadek potencjalnej windykacji. Spowoduje to, że rynek przestanie być konkurencyjny. Małolepszy tłumaczyła też, że wprowadzanie limitów kosztów kredytu może przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego. -Taka regulacja może doprowadzić do wyeliminowania z legalnego obrotu pożyczek krótkoterminowych i zastąpienia ich przez szarą strefę, wzmocnienie pozycji lombardów i tzw. "pożyczek sąsiedzkich" - mówiła.

Pracodawcy RP dostrzegają potrzebę uregulowania tego rodzaju działalności oraz wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych zapewniających ochronę interesu konsumentów. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż część zapisów zawartych w ostatecznej wersji projektu uwzględnia uwagi zgłoszone przez Organizację w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w tym spotkań w ramach konferencji uzgodnieniowej. Niemniej nasze zastrzeżenia wciąż budzą rozstrzygnięcia dokonane przez stronę rządową w kilku kluczowych kwestiach.

Wątpliwości budzą przede wszystkim ustalenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie - na poziomie 6-krotności stopy lombardowej NBP - oraz sposób ograniczenia całkowitego kosztu kredytu. W naszej ocenie ten poziom nie gwarantuje mobilizującego działania tego rodzaju odsetek, co sprawi, że w niektórych przypadkach dłużnikowi najbardziej opłacałoby się nie spłacać zaciągniętych zobowiązań.

Potencjalne niebezpieczeństwo niesie ze sobą również określenie tych limitów w Kodeksie cywilnym, przez co ograniczenia te obowiązywałyby również w przypadku umów zawieranych pomiędzy firmami. Przedsiębiorstw nie należy traktować w taki sam sposób jak konsumentów, a ingerencja w relacje biznesowe pomiędzy nimi stanowiłaby naruszenie swobody zawierania umów.

Należy ponadto pamiętać o tym, że udzielane pożyczki są w wysokim stopniu zróżnicowane pod względem kwot oraz długości - określone limity mogą być uzasadnione w przypadku jednej z kategorii produktów finansowych, jednak zupełnie nie odpowiadać specyfice innych. Na przykład koszty pozaodsetkowe w przypadku pożyczek na niewielkie kwoty mogą znacząco przewyższać ustalony limit (25% + 30%), podczas gdy w odniesieniu do wyższych kwot mogą być wystarczające. Takie rozwiązania wiążą się zatem z ryzykiem zniekształcenia struktury rynku.

Wyrażamy nadzieję, iż kształt proponowanych rozwiązań stanie się przedmiotem dalszej dyskusji na etapie przygotowywania projektu ustawy oraz prac sejmowych.


Co nas Wyróżnia?
  • Nie płacisz za usługę dopóki nie odzyskasz swoich pieniędzy przy powierniczym przelewie wierzytelności
  • Nie tracisz czasu na pilnowanie swojej sprawy
  • Załatwiamy za Ciebie wszystko – od postępowania polubownego, przez sądowe, po egzekucję komorniczą
  • Śledzisz status sprawy on-line
  • Rozliczamy się po zakończeniu sprawy

Jak to działa?
  1. Zgłaszasz problem wypełniając formularz
  2. Kontaktujemy się z Tobą
  3. Przyjmujemy zlecenie
  4. Odzyskujesz pieniądze
Opinie

Od dłuższego czasu współpracuję z Safe Group. Firma bardzo szybko i skutecznie odzyskuje należności. Do tego pobierają tylko małą prowizję, a jak sprawa trafia do sądu to nie obciążają klienta kosztami zastępstwa procesowego.
Paweł Nowacki

Z własnego doświadczenia powiem, że nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu nie korzystając z usług Safe Group Polska. Dobrze, że są takie firmy, które potrafią skutecznie ściągnąć długi.
Maria Niewczas

Pracownicy Safe Group Polska wykazują się w swojej pracy dużą aktywnością i skutecznością w odzyskiwaniu długów. Działania podejmowane wobec naszych dłużników są profesjonalne i odpowiadają standardom prawnym obowiązującym na rynku.
Tadeusz Bednarz

Safe Group Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa
woj. Mazowieckie


+48 602 153 469
+48 608 638 183