Safe Group Polska
22 299 11 05
+48 602 153 469

Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.1. Przepisy poniższe mają zastosowanie do usług windykacyjnych przewidzianych w umowie na świadczenie usług windykacyjnych (zwanej dalej Umową). Umowa ta jest realizowana na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności lub też innych umów zawartych między Safe Group Polska sp. z o.o., (zwanej dalej Spółką), a Klientem.

Art. 1.2. Przepisy szczególne umów odpowiednio wyłączają stosowanie postanowień ogólnych Regulaminu.

Art.1.3. Klient oświadcza, że w zakresie wierzytelności będących przedmiotem Umowy:

a) nie jest ograniczony w ich dochodzeniu – umownie ani ustawowo,

b) wierzytelności te nie były przedmiotem cesji powierniczej zawartej z innym niż Spółka podmiotem

c) dłużnikowi Klienta nie przysługują wobec niego zarzuty, które miałyby wpływ na ograniczenie praw wynikających z realizacji niniejszej Umowy.

Art.1.4. Od daty podpisania Umowy na świadczenie usług windykacyjnych, Klient zobowiązuje się nie prowadzić działań windykacyjnych względem dłużnika na drodze polubownej oraz sądowej i egzekucyjnej bez pisemnej zgody Spółki.

Art. 1.5. Klient obowiązany jest informować Spółkę o każdej wpłacie należności dokonanej przez dłużnika w terminie 3 dni od dnia spełnienia świadczenia, chociażby częściowego. Obowiązek ten może być spełniony poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z adresu elektronicznego wskazanego w umowie na adres elektroniczny Spółki wskazany w umowie lub przesłanie informacji listem poleconym na adres spółki.

Art.1.6. Klient zobowiązuje się do udostępnienia Spółce wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Art.1.7. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Dłużnika Klienta o zawarciu Umowy na świadczenie usług windykacyjnych i podjęciu czynności windykacyjnych na rzecz Klienta.

Art.1.8. Informacje o stanie spraw będą zamieszczone w systemie elektronicznym dokumentacji dotyczącej sprawy danego Klienta, do której Klient będzie miał dostęp bądź też będą przekazywane drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Art.1.11. Spółka nie odpowiada przed wierzycielem i osobami trzecimi za przedawnienie zleconej do obsługi wierzytelności.

CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

POWIERNICZEJ CESJI WIERZYTELNOŚCI

Art.2.1. Powiernicza cesja wierzytelności następuje na podstawie umowy cesji wierzytelności w której Klient występuje jako Cedent a Spółka jako Powiernik i na podstawie której Klient przenosi wierzytelności  na rzecz Spółki wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami..

Art. 2.2. Spółka zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta

Art. 2.3. Klient zapewnia że wierzytelności te istnieją oraz że są wymagalne, bezsporne, wolne od obciążeń i wad prawnych oraz nadają się do zbycia i że na dzień przelewu wierzytelności nie posiada względem Dłużnika  zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń.

Art. 2.4. Klient zobowiązuje się przekazać Spółce wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności od Dłużnika, w tym pełnomocnictwo do prowadzenia spraw sądowych i egzekucji związanej z tymi wierzytelnościami.

Art. 2.5. W przypadku stwierdzenia wad wierzytelności o których mowa w art. 2.3. oraz niekompletności dokumentacji o której mowa w art. 2.4. podlegają one zwrotowi na warunkach okreslonycvh w umowie.

Art. 2.6. Klient zobowiązuje się zawiadomić Dłużnika o cesji wierzytelności w terminie 7 dni od daty przelewu poszczególnych wierzytelności.

Art. 2.7. W ramach wykonywania czynności powierniczych Klient nie może zbywać przelanych wierzytelności na rzecz osób trzecich.

Art. 2.8. Spółka ponosi koszty opłaty od pozwu, koszty pełnomocnictw procesowych i innych kosztów sądowych oraz koszty zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym.

Art. 2.9. Za skuteczne wykonanie czynności powierniczych Spółka otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji ustalonej w umowie obliczanej  proporcjonalnie do odzyskanej wartości nominalnej wierzytelności.

Art. 2.10 Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i w toku egzekucji stanowią dodatkowe wynagrodzenie Spółki, które są rozliczane ze współpracującą ze Spółką kancelarią prawną.

Art. 2.11. Spółka przekazuje kwoty należne Klientowi z tytułu poszczególnych, powierniczo przelanych wierzytelności, a wyegzekwowane od Dłużnika,  w terminie siedmiu dni roboczych od daty ich odzyskania na rachunek wskazany w umowie.

Art. 2.12. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy w części dotyczącej określonego Dłużnika przed upływem okresu ustalonego w umowie  od daty cesji Spółka obciąży Klienta umownymi kosztami ryczałtowymi.

CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

STANDARDOWE I USŁUGI

Art.3.1. Spółka realizuje czynności windykacyjne standardowe na podstawie zawartej umowy lub zlecenia w innej formie.

Art. 3.2. Spółka zobowiązuje się do podjęcia następujących czynności polubownych w imieniu i na rzecz Klienta:

a) wezwanie dłużnika do zapłaty,

b) prowadzenie czynności ponaglających i ugodowych z dłużnikiem,

Art.3.3. Spółka zobowiązuje się do podjęcia następujących czynności windykacyjnych w imieniu i na rzecz Klienta:

a) wezwanie dłużnika do zapłaty,

b) prowadzenie czynności ponaglających i ugodowych z dłużnikiem,

c) prowadzenie postępowania sądowego,

Art.3.4. Spółka zobowiązuje się do podjęcia następujących czynności egzekucyjnych w imieniu i na rzecz Klienta:

a)  uzyskanie tytułu wykonawczego

b)  wszczęcie postępowania egzekucyjnego

c)  prowadzenie korespondencji z komornikiem

d)  monitorowanie postępów egzekucji

Art.3.5. Za dzień rozpoczęcia działań spółki strony ustalają dzień podpisania umowy.

Art.3.6. Wynagrodzenie Spółki jest prowizyjne i naliczane od każdej odzyskanej kwoty wierzytelności, według stawek netto określonych w zawartej przez strony Umowie. Do kwoty wierzytelności zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu księgowego.

Art.3.7. Przez odzyskaną kwotę rozumie się:

a) każdą wpłatę Dłużnika dokonaną w okresie obowiązywania umowy na rachunek bankowy Spółki lub gotówką do kasy Spółki,

b) każdą wpłatę Dłużnika dokonaną w okresie obowiązywania umowy na rachunek bankowy Klienta lub gotówką,

Art.3.8. W przypadku wpłaty dłużnika na rachunek Spółki, jak też w toku postępowania egzekucyjnego, prowizja potrącana będzie z dokonanej przez dłużnika wpłaty, zaś reszta wierzytelności przelewana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie. W przypadku określonym w Art. 6.2 b, Klient zobowiązany będzie do zapłaty prowizji przelewem na rachunek Spółki.

Art.3.9. Odsetki od odzyskanej należności będą rozliczane w taki sam sposób, w jaki należność główna.

Art.3.10. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, zasądzone  koszty zastępstwa procesowego  i  egzekucyjnego na rzecz profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) stanowią dodatkowe wynagrodzenie Spółki. Prawo do tego wynagrodzenia przysługuje od daty wniesienia pozwu, skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. Prawo do tego wynagrodzenia nie wygasa na skutek wypowiedzenia umowy przez Klienta.

Art.3.11. Każdorazowa wpłata w poczet wierzytelności zostanie zaliczona kolejno na: poniesione przez Spółkę koszty prowadzenia postępowania sądowego, egzekucyjnego, odsetki i należność główną.

Art.3.11. Strony ustalają, że Dłużnicy zobowiązani są do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Spółki. Dotyczy to również postępowania egzekucyjnego.

Art.3.12. Spółka zobowiązuje się przekazywać odzyskane środki pieniężne, na rachunek Klienta, po potrąceniu należnego Spółce wynagrodzenia, w terminie 5 dni od ich wpływu.

Art.3.13. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w umowie adres poczty elektronicznej. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Wysyłanie faktur listem poleconym realizowane będzie wyłącznie na pisemny wniosek Klienta.

  WYPOWIEDZENIE UMOWY

Art.4.1. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Datą dokonania wypowiedzenia jest data wykazanego nadania listu poleconego na adresy stron wskazane w umowie.

Art.4.2. W przypadku spełnienia świadczenia przez Dłużnika w terminie jednego miesiąca od daty rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy, Spółka jest uprawniona do pobrania prowizji w wysokości określonej w umowie.

Art.4.3. W przypadku sukcesywnej spłaty zobowiązania przez Dłużnika w wyniku zawarcia ugody w trakcie prowadzenia działań przez Spółkę, Spółce przysługuje prowizja od wszystkich wpłat aż do całkowitego wykonania ugody.

Art.4.4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jakąkolwiek ze Stron, Klient obowiązany jest zapłacić na rzecz Spółki koszty, jakie poniosła prowadząc jego sprawę.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art.5.1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: biuro@strefawindykacji.pl

Art.5.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres oraz opis przedmiotu reklamacji.

Art.5.3. Spółka obowiązana jest rozpatrzyć reklamację w sposób zgodny z brzmieniem umowy i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Art.6.4. Reklamacja winna być rozpatrzona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Art.7.5. Odpowiedź na reklamację, a także informacja o sposobie jej rozpatrzenia winna być przesłana Klientowi w formie elektronicznej lub listem poleconym. Wszelkie ewentualne rozliczenia z tytułu reklamacji zostaną zrealizowane niezwłocznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.8.1. Strony zgodnie ustalają, iż zastrzegają dla umowy na świadczenie usług cesji powierniczej wierzytelności oraz usług windykacyjnych standardowych formę pisemną pod rygorem nieważności.

Art.8.2. Zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Art.8.3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że odmiennie ustalono w umowie. 

Art.8.4. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie oświadczenia, pisma odnoszące się do przedmiotu umowy, które były wymienione pomiędzy Stronami przed datą zawarcia umowy.

Art.8.5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w celu wykonania przedmiotu umowy.

Art.8.6. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od drugiej strony w związku z wykonywaną umową.

Art.8.7. W kwestiach nie unormowanych umową lub regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,w szczególności  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art.8.8. Umowa cesji powierniczej wierzytelności, umowa na świadczenie usług windykacyjnych standardowych oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu. Spory powstałe między Klientem a Spółką,  wynikające lub pozostające w związku z interpretacją lub stosowaniem Umowy lub niektórych jej postanowień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Strony w drodze negocjacji.

Art.8.9. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu rozstrzygnięcie jego podlega sądowi powszechnemu wskazanemu przez powoda, przy czym Spółka wskazuje ze swojej strony właściwość Sądu w Warszawie Śródmieście.


Co nas Wyróżnia?
  • Nie płacisz za usługę dopóki nie odzyskasz swoich pieniędzy przy powierniczym przelewie wierzytelności
  • Nie tracisz czasu na pilnowanie swojej sprawy
  • Załatwiamy za Ciebie wszystko – od postępowania polubownego, przez sądowe, po egzekucję komorniczą
  • Śledzisz status sprawy on-line
  • Rozliczamy się po zakończeniu sprawy

Jak to działa?
  1. Zgłaszasz problem wypełniając formularz
  2. Kontaktujemy się z Tobą
  3. Przyjmujemy zlecenie
  4. Odzyskujesz pieniądze
Opinie

Od dłuższego czasu współpracuję z Safe Group. Firma bardzo szybko i skutecznie odzyskuje należności. Do tego pobierają tylko małą prowizję, a jak sprawa trafia do sądu to nie obciążają klienta kosztami zastępstwa procesowego.
Paweł Nowacki

Z własnego doświadczenia powiem, że nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu nie korzystając z usług Safe Group Polska. Dobrze, że są takie firmy, które potrafią skutecznie ściągnąć długi.
Maria Niewczas

Pracownicy Safe Group Polska wykazują się w swojej pracy dużą aktywnością i skutecznością w odzyskiwaniu długów. Działania podejmowane wobec naszych dłużników są profesjonalne i odpowiadają standardom prawnym obowiązującym na rynku.
Tadeusz Bednarz

Safe Group Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa
woj. Mazowieckie


+48 602 153 469
+48 608 638 183